මිරිස් වගාව

  • Number of students: 0
  • Released: 2017-12-05 04:37:50
  • Level: Beginner
  • Duration:
Certificate:

No certificate is given for this course

This course is FREE!

Table of Contents

Viewed
Level
ඉඩමක් තෝරා ගැනීම
බිම් සැකසීම
බීජ අවශ්‍යතාවය
බීජ ප්‍රභේදය තෝරා ගැනිම
බීජ පරිහරණය
බීජ සිටුවීම
පොහොර භාවිතය
ජල සම්පාදනය
කෘමි පාලනය, රෝග පාලනය හා වල් පැළෑටි පාලනය
අස්වනු නෙලීම, සැකසීම හා ගබඩා කිරීම
ආහාර නිෂ්පාදනය

Teacher

කේ.එන්. කන්නන්ගර

Courses by this teacher

Name Level Release Date
මිරිස් වගාව 2017-12-05 04:37:50
මුං 2018-01-12 04:17:19
උඳු 2018-01-12 05:28:38
තෝර පරිප්පු 2018-01-12 05:31:48
කවිපි 2018-01-12 05:32:15
සෝයා බෝංචි 2018-01-12 05:32:38
කඩල 2018-01-12 05:33:04

කේ.ජී.එස්. සෙනෙවිරත්න

Courses by this teacher

Name Level Release Date
මිරිස් වගාව 2017-12-05 04:37:50
Quiz Status
Viewed
Duration
Level
ඉඩමක් තෝරා ගැනීම
බිම් සැකසීම
බීජ අවශ්‍යතාවය
බීජ ප්‍රභේදය තෝරා ගැනිම
බීජ පරිහරණය
බීජ සිටුවීම
පොහොර භාවිතය
ජල සම්පාදනය
කෘමි පාලනය, රෝග පාලනය හා වල් පැළෑටි පාලනය
අස්වනු නෙලීම, සැකසීම හා ගබඩා කිරීම
ආහාර නිෂ්පාදනය
This course is FREE!