රඹුටන් වගාව

  • Number of students: 4
  • Released: 2017-07-17 10:04:20
  • Level: Beginner
  • Duration:
  • Lesson Release: One lesson per day
Certificate:

No certificate is given for this course

Free for members of your group

Table of Contents

Viewed
Level
ඉඩමක් තෝරා ගැනීම
බිම් සැකසීම
බීජ සිටුවීම
පොහොර භාවිතය
ජල සම්පාදනය
කෘමි පාලනය, රෝග පාලනය හා වල් පැළෑටි පාලනය
අස්වනු නෙලීම, සැකසීම හා ගබඩා කිරීම

Description

ඉතාම රසවත් මෙන්ම ජන ප්‍රිය පලතුරක් ද වන රඹුටන් නැවුම් පලතුරක් ලෙස ඉතා ඉහළ ඉල්ලූමක් ඇති බෝගයක් ලෙස හැඳින්විය හැක.

Teacher

Indrani Medagoda

Research Officer (Retired)

Horticultural Crop Research and Development Institute

Courses by this teacher

Name Level Release Date
රඹුටන් වගාව 2017-07-17 10:04:20
Quiz Status
Viewed
Duration
Level
ඉඩමක් තෝරා ගැනීම
බිම් සැකසීම
බීජ සිටුවීම
පොහොර භාවිතය
ජල සම්පාදනය
කෘමි පාලනය, රෝග පාලනය හා වල් පැළෑටි පාලනය
අස්වනු නෙලීම, සැකසීම හා ගබඩා කිරීම
Free for members of your group