ලොකු ලූණු වගාව

  • Number of students: 4
  • Released: 2017-07-20 07:09:33
  • Level: Beginner
  • Duration:
Certificate:

No certificate is given for this course

Free for members of your group

Table of Contents

Viewed
Level
ඉඩමක් තෝරා ගැනීම
බීජ අවශ්‍යතාවය
බීජ ප්‍රභේදය තෝරා ගැනිම
බීජ පරිහරණය
බීජ සිටුවීම
පොහොර භාවිතය
ජල සම්පාදනය
කෘමි පාලනය, රෝග පාලනය හා වල් පැළෑටි පාලනය
අස්වනු නෙලීම, සැකසීම හා ගබඩා කිරීම
ආහාර නිෂ්පාදනය

Teacher

එම්.ජී.එස්.පී. පතිරණ

Courses by this teacher

Name Level Release Date
ලොකු ලූණු වගාව 2017-07-20 07:09:33
Quiz Status
Viewed
Duration
Level
ඉඩමක් තෝරා ගැනීම
බීජ අවශ්‍යතාවය
බීජ ප්‍රභේදය තෝරා ගැනිම
බීජ පරිහරණය
බීජ සිටුවීම
පොහොර භාවිතය
ජල සම්පාදනය
කෘමි පාලනය, රෝග පාලනය හා වල් පැළෑටි පාලනය
අස්වනු නෙලීම, සැකසීම හා ගබඩා කිරීම
ආහාර නිෂ්පාදනය
Free for members of your group