සෝයා බෝංචි

  • Number of students: 1
  • Released: 2018-01-12 05:32:38
  • Level: Beginner
  • Duration:
Certificate:

No certificate is given for this course

This course is free for students of any of our courses, please login here

Table of Contents

Viewed
Level
බිම් සැකසීම
බීජ අවශ්‍යතාවය
බීජ සිටුවීම
පොහොර යෙදීම
ජල සම්පාදනය
කෘමි පාලනය, රෝග පාලනය හා වල් පැළෑටි පාලනය
අස්වනු නෙලීම, සැකසීම හා ගබඩා කිරීම

Teacher

කේ.එන්. කන්නන්ගර

Courses by this teacher

Name Level Release Date
මිරිස් වගාව 2017-12-05 04:37:50
මුං 2018-01-12 04:17:19
උඳු 2018-01-12 05:28:38
තෝර පරිප්පු 2018-01-12 05:31:48
කවිපි 2018-01-12 05:32:15
සෝයා බෝංචි 2018-01-12 05:32:38
කඩල 2018-01-12 05:33:04

ආචාර්ය ඒ. මාලිමා පෙරේරා

Courses by this teacher

Name Level Release Date
මුං 2018-01-12 04:17:19
උඳු 2018-01-12 05:28:38
තෝර පරිප්පු 2018-01-12 05:31:48
කවිපි 2018-01-12 05:32:15
සෝයා බෝංචි 2018-01-12 05:32:38
කඩල 2018-01-12 05:33:04

ප්‍රියන්ති කුමාරරත්න

Courses by this teacher

Name Level Release Date
මුං 2018-01-12 04:17:19
උඳු 2018-01-12 05:28:38
තෝර පරිප්පු 2018-01-12 05:31:48
කවිපි 2018-01-12 05:32:15
සෝයා බෝංචි 2018-01-12 05:32:38
කඩල 2018-01-12 05:33:04
Quiz Status
Viewed
Duration
Level
බිම් සැකසීම
බීජ අවශ්‍යතාවය
බීජ සිටුවීම
පොහොර යෙදීම
ජල සම්පාදනය
කෘමි පාලනය, රෝග පාලනය හා වල් පැළෑටි පාලනය
අස්වනු නෙලීම, සැකසීම හා ගබඩා කිරීම

This course is free for students of any of our courses, please login here