බඩඉරිඟු වගාව

 

බිම් සැකසීම
Button
බීජ සිටුවීම
Button
Establishment
Vegetative Growth
Flowering
Fruit Development

Maturity
Maturity